ПРОЕКТИ

Монбат АД спечели два проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

 

Проект BG161PO003-2.1.05-0084 „ Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии ” по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване : BG 161 PO 003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”. Бюджета на проекта е в размер на 10 820 973,90 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ е 4 998 207,84 лв. За повече информация. 

 

Проект BG161PO003-2.1.03-0227 „Сертифициране на системата за управление на качеството на Монбат АД по стандарта ISO/TS16949:2002 за управление на качеството в автомобилната индустрия ” по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване : BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”. Бюджета на проекта е в размер на 49 876 лв . Сумата на безвъзмездната финансова помощ е 24 748 лв.